top of page

Afvalwatertechnologie

Afvalwater is een wezenlijk onderdeel van ons dagelijks leven. Ook al staan we er niet altijd bij stil, we produceren allemaal een aanzienlijke hoeveelheid afvalwater.

De meeste mensen staan er niet zo bij stil of zien het afvalwater hooguit nog verdwijnen in de riolering. Wij daarentegen zijn gefascineerd door het onderwerp. Het is dan ook een enorme uitdaging om bezig te zijn met het voorkomen van vervuiling van afvalwater en uiteindelijk het weer schoonmaken van afvalwater.

Die fascinatie heeft geleid tot een brede kennis en ervaring op het gebied van afvalwaterbehandelingstechnieken (technologisch en technisch). Wij ondersteunen dan ook overheden en bedrijven bij technologische, technische en beleidsmatige vraagstukken omtrent het onderwerp afvalwater.

Heeft u ook zo’n vraagstuk, neem eens contact op met Watercollectief. We sparren graag met u over de mogelijkheden.

Watertanks
Studenten nemen Note

Cursussen & opleidingen

Watercollectief BV verzorgt cursussen en trainingen op het gebied van milieuveiligheid en risico’s, afgestemd op uw specifieke behoefte.

Cursussen & Opleidingen

Milieuveiligheid en risico’s

Effecten, kansen en risico’s. Begrippen die in onze spreektaal vaak worden gebruikt, maar weinigen kennen de exacte betekenis ervan. In onze complexer wordende maatschappij wordt het steeds belangrijker om risico’s van bedrijfsactiviteiten voor het milieu goed in kaart te brengen. Onze omgeving stelt steeds hogere eisen. Bovendien vallen afwijkende gebeurtenissen tegenwoordig meteen op en worden door sociale media snel wereldkundig gemaakt Naast een eventuele milieuschade is vaak de schade aan het imago niet te overzien.

Goed weten welke risico’s bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen en hoe deze te beïnvloeden zijn, is in dit verband cruciaal. Belangrijk daarbij is om te weten met welke maatregelen en voorzieningen de grootste reductie van milieurisico’s bewerkstelligd kan worden. Watercollectief BV beschikt over expertise op dit specifieke vakgebied en wil u daarover graag bijpraten.

wormer_palmolie1.jpeg
Milieuveiligheid
100022807_s.jpg

Watervergunningen

Watercollectief BV ondersteunt Waterschappen en Rijkswaterstaat bij de uitvoering van de Waterwet. We helpen achterstanden weg te werken, mee te denken met de professionalisering of kunnen beleidsmatig adviseren over vernieuwing van beleidsonderwerpen. Ons procesmatig inzicht en jarenlange ervaring levert daarbij een belangrijke meerwaarde op. We worden dan ook regelmatig door overheden gevraagd om hen te ondersteunen bij de uitvoering van de Waterwet.

Watervergunningen

Projectmanagement

Het bouwen/realiseren van technische installaties is iets anders dan het ‘runnen’ van dergelijke installaties. Vóórdat een technische installatie gebouwd kan worden gaat er heel veel aan vooraf. Denk hierbij aan conceptueel ontwerp, basisontwerp, detailontwerp maar ook aanbesteding, realisatie en de inbedrijfsname ervan. Stuk voor stuk processen die, afhankelijk van het project, erg ingewikkeld kunnen zijn. Dat is zeker het geval als er meerdere disciplines en verschillende aannemers mee zijn gemoeid. Vaak is in dergelijke gevallen een procesmanager nodig. Zeg maar een ‘regelneef’ die de techniek én het spel kent.

Soms is een dergelijke capaciteit niet beschikbaar binnen een organisatie. En dan is het handig om daar tijdelijk capaciteit voor in te huren. Watercollectief BV heeft ervaring op dat gebied. Laat u eens informeren.

31969040_s.jpg
41802212_s.jpg

Emissies agrarische sector

De watersector en de agrarische sector raken elkaar op vele gebieden. Denk hierbij onder meer aan de lozing van effluenten van mestbehandelingsinstallatie op oppervlaktewater, maar ook aan de afspoeling van meststoffen vanuit de landbouw naar oppervlakte water.

 

Welke effluentkwaliteit kan worden gewaarborgd en welke processen zijn daarvoor nodig? Wat zijn de risico’s voor het ontvangende water en de omgeving?

Watercollectief wordt regelmatig benaderd met vragen over de relatie tussen emissies vanuit de landbouw en de waterkwaliteit.

Projectmanagement
Emissies
bottom of page